Een Spoor 2 traject en de Wet verbetering poortwachter

In 2002 is de Wet verbetering poortwachter geïntroduceerd. De wet heeft als doel het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Het uitganspunt van de wet is snel en effectief ingrijpen bij verzuim van een medewerker. Zowel werkgevers en werknemers hebben volgens de Wet verbetering poortwachter diverse verplichtingen. Veel van deze verplichtingen beginnen al in de eerste week van de ziekmelding.

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter kan van zowel de werkgever als van de werknemer verwacht worden dat zij al het mogelijke doen met het oog op re-integratie. Gestreefd moet worden naar een bevredigend re-integratieresultaat. Er is sprake van een zogenoemd bevredigend resultaat wanneer medewerker tegen het einde van de verplichte loondoorbetalingperiode is ingeschakeld in arbeid met een zo hoog mogelijke loonwaarde, zo dicht mogelijk bij de arbeidsmogelijkheden van de werknemer.

De betreffende hervatting moet een structureel karakter hebben, dat wil zeggen: het moet aannemelijk zijn dat de werknemer ook na afloop van de verplichte loondoorbetalingperiode in deze arbeid kan blijven werken. Een werkgever kan dus ander werk aanbieden wat werknemer met zijn beperkingen kan verrichten. Proefondervindelijk kan in de praktijk het duurzame karakter nader worden vastgesteld. Het al dan niet aanwezig zijn van formatieruimte is ter beoordeling van de werkgever. Als de belastbaarheid wijzigt van medewerker dient opnieuw beoordeeld te worden in hoeverre de eigen werkgever passend werk kan aanbieden.

Vaak wordt een spoor 2 traject uitgevoerd door een outplacement- of re-integratiebureau en wordt er een zgn. 2-sporenbeleid geadviseerd, teneinde geen kansen te missen op een bevredigend re-integratieresultaat. Deze gecombineerde aanpak is van belang om de kansen op passend werk in de toekomst te vergroten. De spoor 2 activiteiten kunnen worden gestopt wanneer werknemer terug heeft kunnen keren in het eigen werk dan wel in ander werk bij de eigen werkgever conform volledige omvang in uren en naar loonwaarde.

https://www.outplacementverzekering.nl